سازگارای قبل و بعد از زندان را با هم مقايسه کنيد.پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۲

محسن سازگارا

سازگارای قبل و بعد از زندان را با هم مقايسه کنيد. گمان نمی کنم نيازی به شرح باشد ولی اگر می خواهيد از ايسنا بخوانيد.

در حاشيه: قابل توجه آقايان و خانم هايی که در جستجوی رژيم غذايی مؤثر هستند! به نظر می رسد آقای مرتضوی رژيم مؤثری کشف کرده است. با يک نامه به رهبری شروع می شود. بقيه اش را هم خودش برای تان توضيح می دهد.