فراخوان برای تغيير قانون اساسی ايران BBC PERSIAN آذر ماه 83

شماری از اصلاح طلبان و منتقدين حکومت جمهوری اسلامی ايران در اينترنتی به جلب حمايت از انجام يک همه پرسی در ايران پرداخته اند.
به پيشنهاد آنها هدف از اين همه پرسی تشکيل يک مجلس موسسان است برای تدوين يک قانون اساسی نوين.

امضا کنندگان اين فراخوان که در ميان آنها نام کسانی مانند محسن سازگارا، مهرانگيز کار، محمد ملکی و علی افشاری ديده می شود می گويند که امکان اصلاح نظام سياسی فعلی کشور به هيج صورتی متصور نيست مگر از طريق تغيير در قانون اساسی.
BBC PERSIAN

محسن سازگارا می گويد مهمترين عامل تجربه 8 سال گذشته است که مردم خواسته های خود را با شرکت يا عدم شرکت در انتخابات ها نشان دادند ولی به ديوار قانون اساسی برخوردند.

به گفته وی اگر اين قانون اساسی است که مانع تحقق خواسته های مردم شده منطقی ترين راه تغيير آن است.

قدم اول به نظر آقای سازگارا انجام يک همه پرسی است تا از مردم پرسيده شود که آيا می خواهند قانون اساسی تغيير پيدا کند يا نه.

يکی از انتقادهای امضا کنندگان اين فراخوان به قانون اساسی فعلی آن است که در آن چندين نوع تبعيض مذهبی و سياسی در نظر گرفته شده است از جمله اختصاص عالی ترين مقامات به مردان.

آقای سازگارا در باره روند عملی شدن هدف اين فراخوان گفت در قدم اول بايد ديد اين فراخوان تا چه حد از پشتيبانی برخوردار می شود. اگر به اندازه کافی از اين فراخوان حمايت شود اين امکان ايجاد نی شود که بتوان با مقامات در سطح داخلی و با نهادها در سطح بين المللی وارد گفت و گو شد تا به خواست ملت تن دهد.

در مرحله نهايی به نظر آقای سازگارا اگر مقامات به خواست مردم تن ندهند آنگاه می شود از روش هايی غير خشونت آميز مانند نافرمانی مدنی استفاده کرد تا مقامات به خواست مردم تن دهند.